S hi u bi t v èn uôi c a xe p

- May 09, 2017 -

V èn uôi c a xe p, có nhi u ki n th c khoa h c, nh ng h c sinh có r t nhi u nh n th c v nó, ví d nh trong bóng t i, v i ánh sáng c a chi c xe, chúng ta s th y r ng èn uôi c a Xe p nh phát ra ánh sáng r c, có th d n u ng i lái xe m t cách hi u qu , "chú ý tr c nh ng ng i i xe p, & quot; tránh tai n n giao thông, s an toàn c a ng i i xe p c a chúng tôi. Nh ng ánh sáng phát ra t chi c xe p là gì? Có m t bóng èn nh bên trong không? Chúng ta có th m m t b s u t p èn h u c a xe p, câu tr l i là không, không có bóng èn nh . & Nbsp;


V y t i sao nó phát sáng? Trên th c t , èn uôi xe p s d ng nguyên lý ph n x ánh sáng phát ra màu . Vào ban êm, èn ng, èn chi u sáng, èn neon, và m t lo t các ph ng ti n ánh sáng chi u vào èn uôi, sau ó là ph n x , ph n x ánh sáng vào m t chúng ta, vì v y chúng ta nhìn th y ánh sáng, và ngh r ng ánh sáng d ng nh c phát ra t uôi xe . C ng b i vì èn uôi là màu , màu s c trong su t ch ph n ánh màu s c t ng t nh v y, do ó, không có v n bao nhiêu màu s c c a bên ngoài ánh sáng b n vào èn h u, nó ch ph n ánh màu , chúng ta th y ánh sáng màu . />

  • MJ-890 Đèn LED Đèn xe Đạp xe Đạp xe đô thị
  • Eagle 600 USB Đèn LED Xe Đạp Xe Đạp, Chuỗi Đèn pha Đèn Dưới 100
  • MS-622 Bikelights bổ sung, Đèn pha Đèn LED và Đèn phía sau
  • MS-622T Đèn LED Đèn LED Bảo vệ An toàn cho Trẻ em
  • MJ-898 Đèn pha Đuôi Xe Đạp Xe Đạp MTB với Đèn LED và Đèn Hơi An Toàn Thông minh Phía Sau
  • Mash-MJ-6058 Đèn trang trí Đai Xe Đạp Xe đạp, Tương thích với Máy ảnh Gopro và Mũ bảo hiểm Riding Vented

sản phẩm liên quan