S phân bi t gi a èn xe p và èn pin c bi t dành cho xe p S khác bi t gi a xe p và èn pha c bi t - Tin t c - Công ngh Magicshine USA LLC S khác bi t gi a èn pha và èn pin c bi t dành cho xe p S khác bi t gi a èn pha c bi t và èn pin dành cho xe p. 1, Ch sáng Ngoài ch bình th ng 100% -% 50% -20%, ch èn flash c a èn pin nói chung là èn flash chi n thu t và ch èn flash èn xe p là èn flash báo ng an toàn ch m, t ng t v i èn báo èn báo xe h i và t n s nh p nháy èn xe p

- May 09, 2017 -

1, Ch sáng

Ngoài ch bình th ng 100% -% 50% -20%, ch èn flash c a èn pin nói chung là èn flash chi n thu t và ch èn flash èn xe p là èn flash báo ng an toàn ch m, t ng t v i èn báo èn báo xe h i và t n s nh p nháy èn xe p chuyên nghi p i u ch nh sáng, không có èn pin gi ng nh m t gian hàng óng, i u này là b o v s an toàn c a các chi ti t c a c i.

2, không th m n c Hi u su t, các èn xe p chuyên nghi p nói trên, h th ng có tình d c không th m n c tuy t v i, có tính n vi c s d ng các ngày m a, ho c i xe trong tr ng h p m a t ng t, do ó không th m n c cao c p, th ng là IP65.

Trong nh ng c i m này, có c i m èn pha xe p chuyên nghi p th c s , có nh ng chi ti t khác, ch ng h n nh l p t thi t k stent phù h p h n v i nhu c u c a xe p, h i nh p h n, ch ng h n nh xe p chuyên nghi p Thi t b èn, thông th ng có th t a sáng, d dàng i xe m t cách nhanh chóng tìm th y v trí chuy n i.


T t c các tay ch i b n g c, hy v ng èn xe p kinh doanh th ng m i n c ngoài, ã làm cho 7 n m, s hi u bi t c a lo i s n ph m này c ng có nhi u n m c a s hi u bi t, bây gi kinh doanh này trong n c e Môi tr ng, than ôi, th c s t t làm èn mua nh ng v i các nhà s n xu t hàng hóa rác, t t c các lo i b t ch c d n u b i các máy nh cao c p máy phá h y, h ch có m t l i th , giá th p, giá th p h n m t b èn t t giá c . Các tính n ng c c p trên c a m t lo t èn xe p chuyên nghi p không áp d ng cho chúng.

  • MJ-906 Đèn LED Đặt Xe đạp Đạp xe Đạp xe Đạp LED, Đèn pha Đèn Xe Đạp và Đuôi Đi Xe Đạp trong Đêm
  • Eagle 300 USB Đèn sạc đèn LED phía trước, Đèn ngủ Đạp xe Đạp xe Đạp xe Đường bộ
  • MJ-900 Đèn pha Đèn LED Đèn pha Đèn LED MJ-900 Đèn pha Đạp Xe Đạp Đi Đêm
  • Eagle 600 USB Đèn LED Xe Đạp Xe Đạp, Chuỗi Đèn pha Đèn Dưới 100
  • MJ-902 Đèn LED có thể sạc lại cho Đêm Xe Đạp Đèn Đêm
  • MJ-6015 O-ring Handlebar Mount, Các phụ kiện cho Đèn LED Magicshine Road Bike Mặt trận

sản phẩm liên quan