Cài t èn an toàn cho xe p

- May 09, 2017 -

V n chuy n xe p, ngày càng nhi u ng i Yêu thích, t t nhiên, vi c i l i c a xe p nh m t ph ng ti n giao thông c ng khá ph bi n, nh ng ngày càng có nhi u xe c gi i, i xe p i du l ch v n an toàn ngày càng nghiêm tr ng, làm th nào b o v ch ng l i s an toàn c a i xe p, nó là c n thi t xem xét v n . Vi c l p t èn báo an toàn là m t cách r t t t tôi nói v i b n kinh nghi m c a tôi trong vi c l p t


èn pha là không th thi u, và ây là S an toàn c a ban êm lái xe. L p m t giá èn m t tr c, và sau ó t èn LED phí phí èn LED vào giá èn. B i vì nó là lo i s c, không c n ph i thay th pin, và d n i n tiêu th , có th là ánh sáng th i gian dài, và có th i u ch nh dài tiêu c , ánh sáng có th c i u ch nh, r t thu n ti n.


èn ph n quang phía tr c. Vi c cài t èn này là chi c xe ang có m t, có th ph n ánh hi u qu phía bên kia c a ánh sáng, bên kia có th tìm ra k p th i, i u này là c n thi t. Và i u này Shang trong ánh sáng c a ánh sáng, kho ng cách ph n x h n so v i èn pha c xa. Trong ánh sáng ng ph , tình tr ng t t h n, không th m èn pha, c ng có th làm cho chi c xe t th y mình


èn chi u sáng phía sau. èn c l p d i khung phía sau, v i nhi u cách chi u sáng c nh báo chi c xe phía sau. èn pha v i công t c b ng tay, i u ki n ánh sáng có th c óng l i.

Bóng èn ph n quang. bên hai chân, có èn ph n chi u, không có v n phía tr c ho c phía sau có m t chi c xe, có th c chi u sáng trong ánh sáng c a tình hình, ánh sáng phía sau tình hình, v i chân lên và xu ng chuy n ng, ph n ánh ánh sáng Hi u qu c ng r t t t, trong tr ng h p m t kho ng cách có th nhìn th y m t ánh sáng trong swing

  • Đèn pha MTB MJ-902 với Đuôi Đèn, Đèn LED Chiếu sáng và Chiếu sáng Cuối cùng
  • MJ-908 Đèn lắp đèn LED cao cấp Lumen LED mạnh mẽ, Đèn pha Đèn Xe Đạp
  • Mũ bảo hiểm xe đạp MJ-898 với Đèn LED phía sau lắp cho người đi bộ trên đường
  • MJ-892 Thiết bị an toàn để chạy vào ban đêm, 200 đèn LED chiếu sáng với đèn pha Cree
  • Đèn cảnh báo Đèn có thể sạc lại cho Máy tính Đèn sạc MS-622 dành cho Trẻ em, Dưới 50 tuổi cho Ngân sách dành cho Trẻ em
  • MJ-6102 Cree Bike Light Gói Pin cho Magicshine High Powered LED Lights

sản phẩm liên quan