- May 09, 2017 -

èn pha s tr thành xe p c trang b tiêu chu n. Theo s li u th ng kê tai n n giao thông c a S C nh sát ài Loan, s v tai n n xe p ài Loan t n m 2003 n n m 2006 là 664 ng i, chi m 5,83% t ng s tai n n giao thông, và t l t vong khá cao! & Nbsp; Hãy nhìn k h n th i gian c a tai n n gây t vong hàng n m cho xe p, m c dù ng i i xe p vào ban ngày là nhi u h n so v i ban êm, nh ng t l t vong do tai n n vào ban êm

n giai o n s m là lên n 40% 5, d li u rõ ràng là cao nh n m nh t m quan tr ng c a thi t b chi u sáng xe p, b i vì lu t pháp không b t bu c l p t xe p c a thi t b chi u sáng, c ng nh thân xe c a thi t b ph n x là không , k t qu


ang phát tri n, t ng lai c a không có èn xe p ánh sáng phía tr c, bu i t i không th i xe trên ng, Ng i ph m t i s b ph t 300 ~ 600 nhân dân t (NT). Trên th c t , h u h t các thói quen c i xe t lâu ã bi t t m quan tr ng c a èn pha cho s an toàn c a xe, c ng coi èn pha là ph ki n c n thi t.

  • MJ-906 Đèn LED Đặt Xe đạp Đạp xe Đạp xe Đạp LED, Đèn pha Đèn Xe Đạp và Đuôi Đi Xe Đạp trong Đêm
  • Eagle F3 Đèn pha Đèn có thể sạc lại trên Xe Đạp, Đèn LED Đèn mặt Đèn sáng cho Xe đạp
  • Mũ bảo hiểm xe đạp MJ-898 với đèn lắp sẵn, đèn pha LED và đèn phía sau
  • MJ-902 Bộ đèn pin siêu gọn nhẹ có thể sạc lại của Cree LED
  • MJ-900 Mũ bảo hiểm Đèn LED dành cho Người leo núi
  • MJ-6102 Cree Bike Light Gói Pin cho Magicshine High Powered LED Lights

sản phẩm liên quan