S khác bi t gi a èn cho xe p và c i èn pin

- May 09, 2017 -

1. Long th i gian ch u ng. èn xe p th ng dài h n èn pin, b i vì èn pin trong m t th i gian dài và ít s d ng liên t c, và èn xe p, vào ban êm c i, ng n 30, 50 phút, dài n b n ho c n m gi là không nh t thi t, ngay c n c ngoài có 24 -chu k chu k . Vì v y, th i gian cu c s ng c a xe p yêu c u lâu h n so v i èn pin, èn xe p h ng nh t ch sáng khác nhau nh t, th i gian cu c s ng th ng trong 2 gi n 15 gi , m t s sáng hàng u th gi i sáng cao nh t Ch có th làm ít h n 2 gi , nh ng ít nh t là 1 gi ho c lâu h n, ch ng h n nh con Betta 9 c a c, tu i th t 1 n 30 gi , sáng cao h n trong th i gian ng n h n, vì sáng quá cao, theo th t xem xét kh i l ng pin, do ó sáng cao nh t phát hành ít h n hai gi , nh ng ngay c ánh sáng t m trung, èn xe g n máy r t xa, do ó, vi c s d ng th c t c a sáng trong tr ng h p, cu c s ng v n còn r t dài.


2. Pin, èn pin th ng ch v i m t b ph n c a pin lithium 18650 có th s c l i ho c pin 7, 5, và èn pha xe p chuyên nghi p, th ng c trang b pin (th ng t 4 n 8 ph n c a pin lithium 18650 có th s c l i), lupin, ch ng h n nh èn pha th ng hi u, th m chí v i c LG, Panasonic và các lo i pin 18650 có dung l ng cao khác s n xu t pin, không làm t ng tr ng l ng c a case, s có thêm s h tr v i n n ng. Ngoài ra còn có m t s èn pin s c USB hàng ngày c s d ng trong các pin l p s n, lo i èn phía tr c c trang b pin lithium có th s c l i th ng cao h n dung l ng pin c a èn pin, mà còn áp ng yêu c u b n c a nhà máy < p="">

  • Eagle 300 USB Đèn sạc đèn LED phía trước, Đèn ngủ Đạp xe Đạp xe Đạp xe Đường bộ
  • MJ-819 Đèn đuôi Đèn Đuôi Đèn Đuôi Đèn Xe Đạp Xe Đạp Đạp
  • MJ-902 Bộ đèn pin siêu gọn nhẹ có thể sạc lại của Cree LED
  • MJ-902 Đèn LED Đèn Đèn Đua Xe Đạp Xe Đạp Xe Đạp Xe Đạp Núi Đèn Đèn Đèn Đỏ
  • MJ-898 Đèn pha Đuôi Xe Đạp Xe Đạp MTB với Đèn LED và Đèn Hơi An Toàn Thông minh Phía Sau
  • MJ-6102 Cree Bike Light Gói Pin cho Magicshine High Powered LED Lights

sản phẩm liên quan