MJ-886 èn pha èn s c ÈN ÈN ÈN ÈN, 550 lumen èn pha u ra th c t khi b n ang ch y, i xe p, i b ng dài, c m tr i, leo núi ho c tr t tuy t. S n l ng cao và thi t k th i ti t c a nó làm cho nó lý t ng cho ho t ng ban êm ngoài tr i d i b t k hình th c nào d i b t k i u ki n nào. èn pha LED MJ-886 có th s c l i, 550 lumen èn chi u sáng t M , c a hàng, giá r , gi m giá, t t nh t, b n, ch t l ng, giá th p Magicshine B c M . Chúng tôi là m t th ng hi u n i ti ng ng ngh a v i sáng và tin c y. Chào

MJ-886 èn pha èn s c ÈN ÈN ÈN ÈN, 550 lumen èn pha  u ra th c t khi b n ang ch y, i xe  p, i b   ng dài, c m tr i, leo núi ho c tr t tuy t. 
S n l ng cao và thi t k th i ti t c a nó làm cho nó lý t ng cho ho t  ng ban êm ngoài tr i d i b t k hình th c nào d i b t k  i u ki n nào. 
    èn pha LED MJ-886 có th s c l i, 550 lumen èn chi u sáng t M , c a hàng, giá r , gi m giá, t t nh t, b n, ch t l ng, giá th p  Magicshine B c M . Chúng tôi là m t th ng hi u n i ti ng  ng ngh a v i  sáng và  tin c y. Chào

Chi tiết sản phẩm

Magicshine gi i thi u m t èn ng tho i mái và linh ho t m c trong khi ch y, i xe p, leo núi, c m tr i ho c th m chí i ch i . & Nbsp; Ba èn pha sáng LED sáng t o ra 550 lumens s n l ng th c. & Nbsp;


Pin Lithium ion 2 x 18650 d dàng s c l i b ng b s c 1.0A Bao g m trong gói và th i gian s c là 3 gi . Tu i th c a èn LED là 50.000 gi áng kinh ng c.

Chi u u trên èn pha Cree c i u ch nh và ng i v trí b n ch n trên u. Pin c ch a trong m t bao ng g n vào b ng u không có ph ki n khác c yêu c u. èn pha MJ-886 c ng i kèm v i dây ai c thi t k c bi t ( c yêu c u riêng) d s d ng khi g n m b o hi m. Làm cho m t s b sung r t linh ho t cho vi c n nh Magicshine.


Thi t k nh g n và th i trang hoàn h o cho Hikers, leo núi, tr t tuy t, snowboarders, xe p ho c leo núi. P>


Ánh sáng i kèm v i công t c i u khi n ngu n / i u khi n t xa. i u này có th c tho i mái g n li n v i qu n áo c a b n làm cho nó d dàng nhìn vào l ng pin còn l i c ng nh i u ch nh m c s n l ng theo i u ki n. MJ-886 c c k m nh và v i s n l ng o c là 550 lumens, c bi t là m c giá này. B n có th i u ch nh góc lighthead áp ng nhu c u chính xác c a b n tùy thu c vào a hình, sáng, vv, m t ánh sáng r t linh ho t.

 am2 (001) .jpg

am3 (001) .jpg

 am4 (001) .jpg

 am5 (001) .jpg

Hot Tags: èn pha LED MJ-886 có th s c l i, 550 lumen èn chi u sáng t M , c a hàng, giá r , gi m giá, t t nh t, b n, ch t l ng, giá th p Magicshine B c M . Chúng tôi là m t th ng hi u n i ti ng ng ngh a v i sáng và tin c y. Chào m ng n v i c a hàng tr c tuy n v ch t l ng, èn pha LED MJ-886 ch t l ng, b n và giá r c a chúng tôi, èn u èn 550 lumen. V n chuy n mi n phí và b o hành m t n m c cung c p. N u b n có b t k u ãi cho mj-886 èn pin c a chúng tôi có th s c l i, èn lumen 550 lumen, chào m ng b n n c a hàng tr c tuy n cho ch t l ng c a chúng tôi, thi t b b n và giá r t M . Gi m giá l n, v n chuy n mi n phí và b o hành m t n m có s n. ng ng n ng i t n h ng giá c và d ch v t t nh t c a chúng tôi. Magicshine gi i thi u m t èn ng tho i mái và linh ho t m c trong khi ch y, i xe p, leo núi, c m tr i ho c th m chí i ch i . & Nbsp; Ba èn pha sáng LED sáng t o ra 550 lumens s n l ng th c. & Nbsp; Pin Lithium ion 2 x 18650 d dàng s c l i b ng b s c 1.0A Bao g m trong gói và th i gian s c là 3 gi . Tu i th c a èn LED là 50.000 gi áng kinh ng c. Chi u u trên èn pha Cree c i u ch nh và ng i v trí b n ch n trên u. Pin c ch a trong m t bao ng g n vào b ng u không có ph ki n khác c yêu c u. èn pha MJ-886 c ng i kèm v i dây ai c thi t k c bi t ( c yêu c u riêng) d s d ng khi g n m b o hi m. Làm cho m t s b sung r t linh ho t cho vi c n nh Magicshine. Thi t k nh g n và th i trang hoàn h o cho Hikers, leo núi, tr t tuy t, snowboarders, xe p ho c leo núi. P> Ánh sáng i kèm v i công t c i u khi n ngu n / i u khi n t xa. i u này có th c tho i mái g n li n v i qu n áo c a b n làm cho nó d d
Một cặp:èn uôi èn LED phía sau SmartJD c a MJ-819 Tiếp theo:Miễn phí
sản phẩm liên quan

Yêu cầu thông tin